Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Radiowy Aktywator Noworoczny”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu antenowo -internetowego jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia „Radio Katowice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-953) przy ul. Ligonia 29 (dalej Spółka lub Radio Katowice lub Organizator).

2. Podmiotem obsługującym konkurs jest Silesia Events Dorota Janas, z siedzibą w Katowicach (40-139) przy ul. Szczecińskiej 51/127.

3. Uczestnikiem konkursu antenowo -internetowego może być pełnoletni mieszkaniec RP będący osobą fizyczną i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Uczestnicy konkursu antenowo -internetowego mogą zaprosić do pomocy w realizacji zadań konkursowych inne osoby, także niepełnoletnie i tym samym stworzyć zespół, jednak osoby te nie są uczestnikami konkursu w rozumieniu niniejszego regulaminu co oznacza, że tylko uczestnik konkursu w imieniu zespołu przysyła rozwiązania zadań konkursowych i odbiera ewentualne nagrody.

5. Konkurs antenowo -internetowy jest realizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Pracownicy i współpracownicy podmiotów, wymienionych w punkcie 1 i 2, członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w konkursie.

7. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się z niniejszym regulaminem i zasadami konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

8. Uczestnikiem konkursu staje się automatycznie każda osoba, która wysłała rozwiązanie co najmniej jednego zadania konkursowego za pomocą formularza dostępnego na stronie gra.radio.katowice.pl

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs pod nazwą „Radiowy Aktywator Noworoczny” rozpoczyna się 6 stycznia 2021 o godz. 7.00 i trwa do 14 stycznia 2021 do godziny 20.00.

2. Celem konkursu jest pobudzenie pomysłowości słuchaczy oraz zainspirowanie ich do wzajemnej motywacji w podejmowaniu i realizowaniu postanowień noworocznych

3. Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu zadań konkursowych określonych przez Organizatora na stronie internetowej podanej w punkcie 4 poniżej.

4. Każdego dnia w trakcie trwania konkursu o godzinie 7.00 na stronie gra.radio.katowice.pl zostanie opublikowane jedno zadanie konkursowe.

5. Łącznie na stronie gra.radio.katowice.pl zostanie opublikowanych 9 zadań konkursowych.

6. Raz opublikowane zadanie konkursowe jest aktywne od dnia publikacji tego zadania aż do 14 stycznia 2021 roku do godziny 20.00. Oznacza to, że w tym czasie można je rozwiązywać oraz wysyłać rozwiązania za pomocą specjalnego formularza na stronie konkursu.

7. Uczestnicy konkursu mogą wysyłać rozwiązania indywidualnie na bieżąco w trakcie trwania konkursu między 6 a 14 stycznia 2021 roku do godziny 20.00 lub wysłać wszystkie rozwiązania jednocześnie najpóźniej 14 stycznia 2021 roku do godziny 20.00.

8. W przypadku, jeśli jedna osoba wyśle więcej niż jedno rozwiązanie danego zadania to pod uwagę będzie brane wyłącznie to rozwiązanie, które zostało wysłane jako pierwsze.

9. Do wysyłania rozwiązań zadań konkursowych służy formularz na stronie gra.radio.katowice.pl. Rozwiązania zadań przesłane w inny sposób niż określony w zdaniu poprzednim nie biorą udziału w konkursie.

10. Wysyłanie rozwiązań zadań konkursowych za pomocą formularza na stronie gra.radio.katowice.pl wymaga podania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail oraz potwierdzenia pełnoletności, przy czym jeden uczestnik może posługiwać się tylko jednym adresem e-mail.

11. Każde zadanie konkursowe będzie zawierało informację o kryteriach oceny oraz punktację za jego wykonanie (skala od 1 do 15 punktów). Punktacja określona w zdaniu poprzednim ma również zastosowanie do oceny zadań w ewentualnych dogrywkach.

12. Zadaniem uczestników konkursu jest zdobycie jak największej liczby punktów za wykonanie zadań konkursowych.

13. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 stycznia 2021 roku między godziną 11.30 a 11.40 na antenie Radia Katowice oraz na stronie gra.radio.katowice.pl

14. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik konkursu, który zdobędzie największą liczbę punktów.

15. Jeśli więcej niż jeden uczestnik konkursu zdobędzie taką samą i największą liczbę punktów nastąpi dogrywka. Dogrywka polega na wykonaniu dodatkowego zadania. Rozwiązanie zadania konkursowego należy wysłać za pomocą formularza na stronie gra.radio.katowice.pl w terminie do 16.01.2021 do godziny 20.00.

16. Ogłoszenie wyników dogrywki nastąpi 17 stycznia 2021 po godzinie 14.00, z zastrzeżeniem punktu 17.

17. Dogrywka prowadzona jest do momentu wyłonienia zwycięzcy. W przypadku gdy jedna dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, ogłaszana jest druga lub kolejna dogrywka, a czas na rozwiązanie zadania i ogłoszenie wyników w danej dogrywce ustalony i podany zostanie na stronie, o której mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu.

18. Ewentualna ilość osób uczestniczących w dogrywce determinuje kolejność przyznawania nagród finansowych najpierw pośród tych osób, a dopiero ewentualnie później następnej w kolejności osobie nie biorącej udziału w dogrywce.

19. Oceny zadań konkursowych, zgodnie z kryteriami zawartymi w opisie każdego zadania, dokona jury powołane przez Organizatora. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę w szczególności oryginalność, pomysłowość, rozwiązania zadania konkursowego. W skład Jury Organizator może powołać przedstawiciela Silesia Events.

NAGRODY

1. Organizator konkursu antenowo -internetowego przewiduje 3 nagrody pieniężne oraz 9 nagród rzeczowych w postaci zestawów gadżetów radiowych.

2. Nagrodę finansową w wysokości 1000 złotych brutto otrzyma uczestnik konkursu, który zdobędzie najwięcej punktów.

3. Nagrodę finansową wysokości 300 złotych brutto otrzyma uczestnik konkursu, który zdobędzie drugą lokatę w rankingu punktowym gry.

4. Nagrodę finansową wysokości 200 złotych otrzyma uczestnik konkursu, który zdobędzie trzecią lokatę w rankingu punktowym gry.

5. Jury konkursu przyzna nagrody rzeczowe za unikatowość, wyjątkowość, pomysłowość oraz oryginalność rozwiązania każdego z zadań konkursu. Do przyznawania nagród rzeczowych nie stosuje się punktacji, o której mowa w §2 pkt 11.

6. Forma odbioru nagrody:

-pieniężnej – przelew na rachunek bankowy wskazany przez laureata.

-rzeczowej – pocztą na adres wskazany przez laureat

7. W przypadkach, o których mowa w §7 ust. 3, Uczestnik konkursu będzie poproszony
o podanie imienia, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania, adresu mailowego, numeru telefonu, numeru identyfikacji podatkowej tj. numeru PESEL, które posłużą do ewidencji rozliczeń publicznoprawnych ciążących na Organizatorze.

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I OSOBISTE

 1. W przypadku, gdy w wyniku wykonania zadania konkursowego określonej niniejszym regulaminem powstanie dzieło, spełniające kryterium utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (zwanego dalej: Utworem), wówczas przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany; jest wynikiem jego osobistej twórczości i przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do Utworu oraz prawa te nie są  w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.

2. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności ich praw osobistych.

3. W związku z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia ewentualnych szkód z tego tytułu w majątku Organizatora uczestnik zobowiązany będzie do ich pełnego pokrycia.

4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę (udziela licencji niewyłącznej na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych i bez wynagrodzenia w zakresie autorskich prawa majątkowych i praw pokrewnych) do wykorzystania utworu na następujących polach eksploatacji:

a.utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek z technik, niezależnie od standardu, systemu i formatu,

b.wprowadzanie do obrotu, najem dzierżawa, użyczenie elektroniczne, udostępnienie na zamówienie egzemplarzy utworów,

c.wielokrotne nadawanie za pomocą fonii przewodowej albo bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu
i formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, nadawanie w sieciach kablowych, w Internecie itp.,

d.retransmisja przewodowa lub bezprzewodowa przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity,

f.publiczne odtwarzanie,

g.publiczne wystawianie,

h.publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

i.wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzenie kopii takich zapisów,

j.utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką,

k.wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Radia Katowice, jego programów i audycji, publikacji i innych przejawów jego działalności,
a także przedmiotów jego własności,

l.wykonanie praw zależnych o ile wymaga tego sposób eksploatacji, w szczególności opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,

m.udzielanie licencji oraz zgody na sublicencję na polach eksploatacji pkt od a) do k).

5. W zakresie autorskich praw osobistych Uczestnik upoważnia Radio Katowice do:

a. podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu,

b. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo,

c. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

DANE OSOBOWE

1.Organizator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.), a także zgodnie Polityką prywatności obowiązującymi u Organizatora.

2. Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, na mocy umowy powierzenia, podmiotowi, o którym mowa w 1 pkt 2 niniejszego regulaminu.

3. W czasie trwania konkursu, uczestnikowi, który podał swoje dane przysługują takie prawa jak:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych,
  • żądanie zaprzestania przetwarzania.

Żądanie można wnieść na piśmie na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres: iod@radio.katowice.pl

4. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5. Dane osobowe są udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

6. Podanie przez uczestnika konkursu danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu jak również do ewentualnego rozpatrzenia reklamacji.

REKLAMACJE

1.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora, podany w §1 pkt 1 niniejszego regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi listownie, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.847 ze zm).

2.Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej radio.katowice.pl i stronie www.gra.radio.katowice.pl

3.W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza kwotę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwycięzca zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi konkursu, jako płatnikowi, zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% nagrody przed jej wydaniem. W przypadku wygrania nagrody pieniężnej wypłacona nagroda zostanie pomniejszona o zryczałtowany 10% podatek dochodowy od osób fizycznych.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.